Affiliate Programma

Affiliate Algemene Voorwaarden 

Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Vehicle King en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Vehicle King als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Deelname
Elke rechtspersoon kan deelnemer worden van het partner programma van Vehicle King door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling
Het is ter beoordeling van Vehicle King of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Vehicle King is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen
Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 – Websites
Iedere website die deelneemt aan het affiliatepartner programma van Vehicle King dient zich te onthouden van:

Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
Misleiden van derden
Schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
Conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Vehicle King
Discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 – Email
Opname van links naar www.vehicleking.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – Affiliate programma
De affiliate partner ontvangt 5% van de productwaarde inclusief btw bij een succesvolle verkoop. Opgebouwde commissie op retour gestuurde producten worden in mindering gebracht

4.2 – Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van Vehicle King zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Vehicle King. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 5

5.1 – Betalingen
Uitbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.

5.2 – Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via bankoverschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft.

5.3 – Beoordeling
Elke verkoop in de webshop van www.vehicleking.nl wordt goedgekeurd mits er succesvol betaald is via de erkende betaalwijze. Verkopen die tot stand zijn gekomen wanneer er sprake is van fraude worden uitgesloten. Dit ter beoordeling van Vehicle King.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst
Vehicle King behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Vehicle King affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden
Vehicle King is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen
De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Vehicle King affiliate programma zal door Vehicle King op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid
Vehicle King kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Vehicle King afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd